Kasutustingimused

Registreerudes veebilehe Sellzie.eu (varasemalt Nutiturg.ee) (edaspidi "veebileht") kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesolevate tingimustega, neist aru saanud, nõustud nendega ning kohustud neid täitma.

Käesolevate tingimuste nõustumisega ja/või veebilehe kasutamisega kinnitab kasutaja, et on kasutustingimused läbi lugenud, neist täielikult aru saanud ning annab nõusoleku selle kohta, et veebilehe ning selle teenuse tingimused on kasutajale siduvad.

Mõiste "kasutaja" tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes on registreerunud käesoleva veebilehe kasutajaks (s.h võib kasutaja omada üht või mitut rolli: müüja, ostja, parim pakkuja, rendileandja või rendilevõtja).

1.1. Kasutustingimused kehtivad kõikide kasutaja ja veebilehe teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Sinilinnud OÜ (edaspidi ka "Veebilehe Haldaja"), kontaktandmed on järgmised:

1.2.1. äriregistri kood: 14762021;

1.2.2. aadress: vastavalt Äriregistri andmetele;

1.2.3. e-posti aadress: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

1.3. Lisaks kasutustingimustele reguleerivad kasutaja ja Sinilinnud OÜ (Veebilehe Haldaja) vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ning veebilehe teenuste hinnakiri (edaspidi "hinnakiri").

1.4. Veebilehel on Veebilehe Haldaja ja kliendi vahel suhtluskeeleks ning informatsiooni vahetamiseks eesti keel. Kokkuleppel, võimaluse korral on võimalik suhelda ka teistes keeltes.

1.5. Veebilehte saab kasutada enamlevinud veebilehitsejatega (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome). Mistahes muude veebilehitsejate kasutamine on kasutaja enda vastutusel ning veebilehe haldaja ei saa garanteerida sel juhul veebilehe korrektset toimimist. Veebilehe Haldaja ei vastuta veebilehitsejate uuendamise või vanade versioonide kasutamisest tekkivate võimalike probleemide ja tagajärgede eest.

Teenuse üldtingimused

2.1. Veebilehe Haldaja pakub kasutajatele teenusena veebilehe, mis võimaldab registreerunud kasutajatel välja rentida, osta või müüa esemeid/teenuseid või mistahes muud vara.

2.3. Tehes pakkumise oksjonil, kinnitab kasutaja, et on lugenud siinseid kasutustingimusi ning nendest aru saanud. Ühtlasi võtab kasutaja arvesse seda, et tema kõrgeima pakkumisega lõppenud oksjonil on tal kohustus ese või objekt vastavas kuulutuses mainitud tingimustel kas rendile võtta või osta - vastavalt kuulutuses märgitud tehinguvormile.

2.4. Kasutajate vaheline arveldus toimub sularahas või Veebilehe vahendusel, kasutades selleks elektroonilisi maksekanaleid (Paysera).

2.5. Veebilehe Haldaja veebilehel ülespandud oksjonikuulutustes märgitud esemete/objektide müük või rentimine samal ajal väljaspool veebilehte on keelatud. Asjaolude ilmnemisel võib Veebilehe Haldaja blokeerida reegleid rikkunud kasutaja konto ilma ettehoiatamata ning esitada kasutajale trahviarve. Ilma trahviarvet tasumata ei ole võimalik kasutajal veebilehte edaspidi kasutada. Trahviarve suurus on märgitud Hinnakirjas.

2.6. Punktis 2.5. märgitud tingimusega on mõeldud seda, et oksjonikuulutuse avaldanud kasutaja peab välja rentima või müüma (vastavalt kuulutuses märgitud tehinguvormile) kuulutuses märgitud eseme või objekti oksjoni lõppedes, parima pakkumise teinud kasutajale.

2.7. Ostu/müügi/rendileping sõlmitakse veebilehe kasutajate vahel. Mõlemad tehingus osalevad kasutajad vastutavad selle lepingu korrektse täitmise eest ning kohustuvad seda täitma täies ulatuses.

2.8. Kui kuulutuses märgitud eseme transportimiseks kasutatakse posti- ja/või kullerteenust (sh pakiautomaate), tuleb pakendamisel arvesse võtta transporditeenuse pakkjua nõudmisi ning reegleid eseme pakendamisele.

2.8.1. Kui eseme vastuvõtmisel ilmneb, et ese ja/või selle pakend, on transportimisel saanud kahjustustada, on kasutajal õigus keelduda selle vastuvõtmisest tingimusel, et kahjustatud pakendist või esemest jäädvustatakse koheselt pildi või videomaterjal, mis võimaldab keeldumise aluseks oleva asjaolu hiljem tõendada.

2.9. Veebilehe Haldaja ei osale ostu/müügi/renditehingutes. Kõik vastavad tehingud tehakse veebilehe kasutajate vahel. Veebilehe Haldaja ei ole ühelgi juhul selliste tehingute lepingu pooleks ega võta endale sellega seoses mingeid kohustusi.

Veebilehe Haldaja ei vastuta muu hulgas ka:

2.9.1. veebilehe kaudu ostetavate/müüdavate/renditavate esemete kvaliteedi ja/või omaduste eest;

2.9.2. kasutajate poolt veebilehel avaldatava informatsiooni tõele vastavuse ega seaduslikkuse eest;

2.9.3. kasutajate poolt veebilehel avaldatavate esemete või objektide legaalsuse (s.h piraatluse eest);

2.9.4. kasutajate poolt veebilehel avaldatavate esemete või objektide ohutuse eest;

2.9.5. kasutajate poolt veebilehel avaldatavate informatsiooni, esemete või objektide poolt põhjustatud mistahes kahju tekitamise eest;

2.10. Punktides 2.9., 2.9.1., 2.9.2., 2.9.3., 2.9.4., 2.9.5., mainitud tingimused tähendavad ühtlasti ka seda, et veebilehe kasutajad vastutavad ise avaldatud informatsiooni või tehtud tehingute seaduslikkuse eest, vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

2.11. Informatsiooni vahetamine ja suhtlus kasutaja ja Veebilehe Haldaja vahel toimub kirjalikus elektroonilises vormis, veebilehe vastava vormi või e-posti kaudu. Veebilehe Haldaja ei vastuta mistahes tehnilistest tõrgetest tekkinud suhtluskatkestuste või viivituste eest.

2.12. Veebileht ja kogu selle sisu intellektuaalomandi õigused kuuluvad Sinilinnud OÜ-le.

2.12.1. Kasutaja kohustub veenduma ja tagama, et veebilehe kasutamisega ja/või kuulutuste avaldamisega ei riku ta kolmanda isiku autori- ega ka muid intellektuaalomandi õigusi. Vastasel juhul vastuab kasutaja selle eest ise ning kohustub hüvitama kõik sellega tekitatud kahjud ja muud kulud, vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Kasutaja õigused ja kohustused

3.1. Kasutaja kohustub:

3.1.1. esitama veebilehe kasutajaks registreerumisel ja veebilehe kasutamisel oma õiged isiku- ja kontaktandmed ning kasutama sealjuures ka kehtivat e-posti aadressi, samuti uuendama nimetatud andmeid nende muutumisel, esimesel võimalusel. Valeandmete esitamine on keelatud ning kahtluse esinemisel on veebilehe haldajal õigus kasutaja konto ettehoiatamata koheselt sulgeda.

3.1.2. mitte kasutama veebilehte kuritegelikel eesmärkidel, pettusteks ega muudeks mistahes ebaseaduslikeks tehinguteks;

3.1.3. esitama veebilehe kasutamisel ja/või kuulutuste avaldamisel ainult täielikku ja tõele vastavat informatsiooni;

3.1.4. tagama, et tema poolt avaldatud kuulutustes oleks märgitud kõik kulud, millega pakkujad peavad arvestama ennem pakkumise tegemist. Käibemaks peab sisalduma hinnas.

3.1.4.1. nõustuma sellega, et renditasule lisaks võib oksjonikorraldaja (rendileandja) nõuda kokkulepitud renditasule lisaks ka tagatisraha maksmist. Tagatisraha tagastatakse kui oksjonikorraldaja (rendileandja) ei oma kasutaja (teise osapoole) suhtes pretensioone.

3.1.4.2. nõustuma sellega, et makstud tagatisraha ei kuulu rendilevõtjale tagastamisele, kui rendilevõtja rikub kuulutuse juures eelnevalt mainitud mistahes renditingimusi (ületab kokkulepitud tagastamistähtaega, ese on tagastamisel halvemas seisukorras kui see oli enne rendiperioodi algust - ese on rikutud, määrdunud või purunenud vmt.).

3.1.4.3. nõustma sellega, et punktis 3.1.4.2. märgitud tingimus tähendab ka seda, et tagastatav ese või objekt ei tohi olla tagastamise hetkel halvemas seisukorras (välja arvatud normaalne kulumine), kui see oli rendileandmise hetkel.

3.1.4.4. olles mitte rahul oksjonilt võidetud eseme või objektiga, esitama vastava oksjoni kohta pretensiooni, kasutades veebilehel asuvat pretensiooni esitamise vormi. Pretensiooni mistahes lõpplahenduse otsustab Veebilehe Haldaja, arvestades mõlema tehingu osapoole (oksjonikorraldaja ja oksjonivõitja) põhjendusi ja selgitusi vastavalt tekkinud olukorrale.

3.1.4.5. omades pretensioone oksjonivõitja suhtes, esitama vastava oksjoni kohta pretensiooni, kasutades veebilehel asuvat pretensiooni esitamise vormi. Pretensiooni mistahes lõpplahenduse otsustab Veebilehe Haldaja, arvestades mõlema tehingu osapoole (oksjonikorraldaja ja oksjonivõitja) põhjendusi ja selgitusi vastavalt tekkinud olukorrale.

3.1.4.6. arvesse võtma seda, et pretensiooni saab esitada 14 päeva jooksul peale oksjoni lõppu.

3.1.5. tagama, et kuulutustesse sisestatud andmed, pildid või kirjeldused:

3.1.5.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad ning kirjeldaksid kuulutuses müüdavat või renditavat objekti ning selle seisukorda võimalikult täpselt;

3.1.5.2. ei sisalda pakkumisi kuritegevusele või ebaseaduslikele tegevustele;

3.1.5.3. ei riku kolmandate isikute varalisi ega mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi. Müügiks või rentimiseks ei tohi pakkuda esemete piraatkoopiad (ühtlasi ei tohi müügiks või rentimiseks pakkuda ka selliseid esemeid või objekte, mille edasimüümist või rentimist ei ole autor lubanud ja/või mille eest ei ole kasutaja maksnud autoritasu ja/või litsentsitasu või muid sarnaseid tasusid) - kolmandate osapoolte palvel, kellele kuulub vastava eseme või objekti autoriõigus, on veebilehe haldajal õigus vastav kuulutus eemaldada - juba toimunud tehingu seaduslikkuse eest (sh autori- või litsentsitasu vms. sellise tasu maksmise eest) vastutab täielikult kuulutuse üles pannud kasutaja ning on kohustatud kandma kõik kahjud.

3.1.5.4. on kooskõlas seaduste ja muude Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega;

3.1.5.5. ei ole vastuolus heade kommete ja tavadega;

3.1.6. oksjonil mitte tõstma kunstlikult eseme hinda sisestades ise pakkumisi enda poolt oksjonile pandud esemele, samuti mitte kasutama seotud isikuid, nt sugulasi või tuttavaid hinna tõstmiseks;

3.1.7. müüma või rendile andma eseme oksjonil rahaliselt kõrgeima pakkumise tegijale.

3.1.8. ostma või rendile võtma eseme oksjonil, kui tema pakutud hind oli kõrgeim.

3.1.9. mitte moodustama andmebaase või nimekirju veebilehe kasutajatest mistahes kujul ning mistahes eesmärkideks;

3.1.10. mitte esitama nõudmisi Veebilehe Haldaja vastu;

3.1.11. hoidma veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et need ei satuks kolmandate isikute kätte;

3.1.12. koheselt e-posti teel informeerima veebilehe haldajat veebilehe salasõna või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute kätte;

3.1.13. mitte muutma oksjonil pärast esimese pakkumise saamist oksjoniparameetreid ja -kirjeldust.

3.2. Kasutaja kinnitab iga toimingu ja/või tehingu tegemisega veebilehel, et ta:

3.2.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebilehel võimaldatud tehinguid;

3.2.2. täidab nõuetekohaselt kõiki kasutustingimustes sätestatud tingimusi, reegleid ja kohustusi;

3.2.3. on teadlik, et esemete või objektide ostu/müügi/rendilepingud sõlmivad kasutajad omavahel ning kasutajad vastutavad täies ulatuses ise nende täitmise eest;

3.2.4. on teadlik, et esemete või objekteide ostu/müügi/rendilepingute sõlmimine toob kaasa juriidiliselt siduva kohustuse ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab ta kohustuse rikkumise ja sellega tekitatud kahju eest nii Veebilehe Haldajale kui ka võimalikele kolmandatele osapooltele.

3.2.5. on teadlik, et kõikide teenuste kasutamisest tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude (sh tulu-, käibe- ja sotsiaalmaks jm. kehtivad maksud) deklareerimise ja maksmise kohustus lasub kasutajal;

3.2.6. on teadlik, et veebilehe salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik teha veebilehe kaudu tehinguid ning võtta kasutajakonto omanikule siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab kasutajakonto omanik ning et veebilehe haldajal ei ole kohustust kontrollida täiendavalt veebilehe kasutaja isikut;

3.2.7. on teadlik ja nõustub sellega, et veebilehe haldajal on õigus töödelda kasutaja isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

3.2.8. on tutvunud ja aktsepteerib kehtivat Hinnakirja ning tasub veebilehe kasutamise eest kõigi kasutatud teenuste eest, esitatud arvete alusel, pidades kinni maksetähtaegest.

3.2.9. on tutvunud veebilehel avaldatud Privaatsuspoliitikaga, on sellest aru saanud ning nõustub sellega.

3.2.10. on tutvunud veebilehel avaldatud Küpsiste tingimustega, on neist aru saanud ning nõustub nendega.

3.2.11. on tutvunud veebilehel avaldatud Tarneinfo tingimustega, on neist aru saanud ning nõustub nendega.

3.2.12. on tutvunud veebilehel avaldatud Keelatud esemete nimekirjaga, on sellest aru saanud ning kohustub seda järgima ning mitte avaldama oksjonikuulutusi, mis on sellega vastuolus.

Veebilehe Haldaja õigused ja kohustused

4.1. Veebilehe haldajal on õigus kasutaja konto koheselt sulgeda ning takistada edasist ligipääsu veebilehele kui:

4.1.1. kasutaja rikub kasutustingimusi

4.1.2. kasutaja on esitanud kasutajaks registreerumisel valeandmeid või üles pandud kuulutustes informatsiooni, mis on väär, eksitav, ebatäpne või ebaseaduslik;

4.1.3. kasutaja teadlikult ja tahtlikult levitab veebilehel või väljaspool veebilehte, mistahes kanalis valeinformatsiooni, solvab ükskõik mil viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt;

4.2. Veebilehe haldajal on igal ajal õigus jälgida veebilehel toimuvat tegevust, sh jälgida veebilehe kasutajate toiminguid ning uurida kõiki väidetavaid kasutustingimuste rikkumisi, kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

4.3. Veebilehe haldajal on igal ajal õigus muuta või eemaldada veebilehelt kasutaja kuulutusi või mistahes muud sisestatud informatsiooni kui need on vastuolus kasutustingimuste, heade tavade või Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

Isikuandmete töötlemine

5.1. Isikuandmeid, mida Veebilehe Haldaja on saanud kasutajalt vabatahtlikult veebilehe kasutajaks registreerumisel või veebilehe kasutamisel, on Veebilehe Haldajal õigus töödelda kasutustingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

5.2. Kasutaja annab täieliku nõusoleku Veebilehe Haldaja-le oma isikuandmete töötlemiseks kasutustingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Muuhulgas on kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist vastavalt õigusaktidele, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

5.3. Veebilehe Haldaja kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul ning teeb vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

5.4. Veebilehe Haldaja töötleb kasutaja poolt veebilehe teenuste kasutamise käigus teatavaks tehtud isikuandmeid ja muud informatsiooni, milleks on kasutajakonto loomisel sisestatud isikuandmed, kasutaja poolt veebilehe kaudu peetud kirjavahetus (s.h postitused foorumis) teiste isikutega, andmed teenuste kasutamise kohta (otsingud ja kasutaja poolt teenuse abil teostatud tehingud), andmed teenuse kasutamiseks kasutatud seadme ja/või veebilehitseja kohta, samuti andmed kasutaja maksehäire alguse ja lõppemise kuupäevade ning viivituses oleva summa suuruse kohta.

5.5. Veebilehe Haldaja kogub ja salvestab kasutajalepingu punktis 5.4 nimetatud kasutaja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

5.5.1. veebilehe teenuste pakkumise eesmärgil;

5.5.2. kasutajatoe pakkumise eesmärgil;

5.5.3. kasutajale personaalsete sõnumite ning pakkumiste tegemise eesmärgil, juhul kui kasutaja on andnud selleks oma eelneva nõusoleku;

5.5.4. veebilehe ja sellel pakutavate teenuste täiendamise eesmärgil;

5.6. Veebilehe Haldaja ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Veebilehe Haldaja teenuste toimimiseks, käigus hoidmiseks, edendamiseks, selle funktsioonide pakkumiseks või tasude sissenõudmiseks vajaliku krediidiotsuse tegemiseks.

5.6.1. Punkt 5.6. tähendab ka seda, et veebilehe kasutajaks registreerumisel annab kasutaja täieliku nõusoleku oma isikuandmete avaldamiseks teisele veebilehe kasutajale, kui see on vajalik tehingu toimumiseks nende kasutajate vahel. Teisele osapoolele (s.t teisele veebilehe kasutajale) avaldatakse isikuandmeid vaid sellises mahus, mis on vajalikud teise kasutajaga kontakteerumiseks (so. nimi, e-posti aadress ja/või telefoninumber).

5.7. Veebilehe Haldaja teenuse osutamiseks võidakse teatud isikuandmeid edastada järgmistele isikutele:

5.7.1. veebilehele kasutamise uurimiseks Google Analytics, Google Inc.-ile, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.;

5.7.2. krediidiotsuse tegemiseks AS-ile Creditinfo Eesti, registrikood 10256137, aadress Narva mnt 5, Tallinn, Harju maakond, 10117;

5.7.3. tehingu täitmiseks kasutaja poolt sõlmitud eseme ostu/müügi/rendilepingu teisele poolele;

5.7.4. teenuse pakkumiseks ja/või käigushoidmiseks Veebilehe Haldaja veebilehe arendajatele.

5.8. Kasutaja nõustub tema poolt Veebilehe Haldaja-le avaldatud järgmiste isikuandmete: isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäevad ning viivituses oleva summa, edastamisega AS-ile Creditinfo Eesti ning annab nõusoleku töödelda käesolevas punktis loetletud andmeid krediidiotsuse langetamise eesmärgil AS-i Creditinfo Eesti hallatavas maksehäireregistris.

5.9. Veebilehe Haldaja säilitab kasutaja kohta kogutud isikuandmeid niikaua kui see on vajalik kasutajale teenuste osutamiseks.

5.10. Kasutustingimustega nõustudes annab kasutaja nõusoleku küpsiste (cookie) salvestamiseks tema seadmesse ja küpsistega seoses isikuandmete töötlemiseks.

Kasutustingimuste muutmine

6.1. Veebilehe Haldaja-l on igal ajal õigus ühepoolselt muuta veebilehe kasutustingimusi ja hinnakirja, teavitades muudatustest kasutajaid üldise teatena veebilehel.

6.2. Kasutaja võib veebilehe kasutamisest loobuda, kui ta muudatustega ei nõustu, saates vastavasisulise avalduse, kasutades selles klienditoe e-posti aadressi. Veebilehe teenuseid edasi kasutades kasutaja nõustub muutunud tingimustega.

Vastutus

7.1. Veebilehe pakutavaid teenuseid pakutakse põhimõttel "nagu on". Veebilehe Haldaja ei võta endale mingit vastutust veebilehe kasutamisest tulenevate mistahes tagajärgede eest. Veebilehe haldaja ei saa garanteerida, et veebileht on veavaba.

7.2. Veebilehe Haldaja ei vastuta muu hulgas, ent mitte üksnes, järgmiste asjaolude eest:

7.2.1. Veebilehe või veebilehel pakutava teenuse katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus;

7.2.2. Programmivead, viirused, pahavara jms, mis levivad või mida keegi edastab veebilehele või selle teenuste kaudu;

7.2.3. Mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada;

7.3. Veebilehe Haldaja ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille kasutaja on kolmandate isikute suhtes toime pannud.

7.4. Kasutaja kohustub hüvitama Veebilehe Haldaja-le, koostööpartneritele ja alltöövõtjatele, keda Veebilehe Haldaja kasutab teenuse osutamiseks, kõik kulud, kahju, nõuded, varalised nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt kasutaja poolt toime pandud rikkumisest.

7.5. Veebilehe Haldaja ei vastuta mitte ühegi asjaolu eest, mille põhjuseks on olukord, mida Veebilehe Haldaja pole mõistlikkuse põhimõttest lähtudes võimeline kontrollima, kaasa arvates, ent mitte üksnes vääramatu jõud, loodusõnnetused, torm, tulekahju, maavärin, plahvatus, üleujutus, sõda, rahvarahutused, mäss, terrorism, tööjõupuudus ja streigid, töösulg või muu töövõitlusmeede, embargo, kuritegevus, ilmastiku- ja kliimatingimused, kohustuste täitmatajätmine kolmanda isiku poolt või suutmatus kohustusi täita, elektrikatkestus, mis tahes valitsuse või valitsusasutuse poolne konfiskeerimine, nende reaalne või potentsiaalne meede.

Kasutustingimuste kestus ja lõppemine

8.1. Kasutustingimused kehtivad tähtajatult.

8.2. Kasutajal on igal ajal õigus kasutustingimustega nõusolek üles öelda ja nõuda kasutajakonto sulgemist, kui ta täidab eelnevalt kõik kohustused Veebilehe Haldaja ja teiste kasutajate või koostööpartnerite ees.

Lõppsätted

9.1. Kasutustingimustest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja Veebilehe Haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

9.2. Veebilehe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja Veebilehe Haldaja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel võib kasutaja kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni, ODR keskkonda aadressil http://ec.europa.eu/odr või Harju Maakohtusse.

Eripakkumised

14:24:16
0,00 EUR
7,00 EUR
14:20:16
0,00 EUR
10,00 EUR
14:22:16
0,00 EUR
5,00 EUR
5 p, 12:28:16
0,00 EUR
10,00 EUR
14:25:16
0,00 EUR
7,00 EUR

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamiseks peate nõustuma küpsiste kasutamisega. Kui oled küpsised keelanud, ei ole võimalik kasutajaks registreeruda, ega sisse logida.